TWIERDZA PRZEMYŚL W GALICJI

stat4u

                    Rozbiór Polski w roku 1772, zastaje miasto wyniszczone walkami konfederatów barskich. Austriacy rozpoczynają od sprowadzenia urzędników niemieckich, którzy zarządzają wyburzenie murów miejskich łącznie z bramami i basztami, następnie rozebrany zostaje podupadający ratusz. Dawna chwała i znaczenie miasta zostaje przekreślona. Klasztory, kościoły i cerkwie zostają skasowane lub rozebrane: Dominikanie, Dominikanki, Bonifratrzy, Karmelici, Jezuici, kościół św. Rocha oraz drewniane cerkwie na przedmieściach. Majątek klasztorny i kościelny zostaje za bezcen oddany Żydom, dzieła sztuki zniszczone, a majątki ziemskie wcielone do funduszu religijnego. Kościół Karmelitów podarowany zostaje Rusinom na cerkiew. Ograniczona zostaje liczba duchowieństwa w Katedrze, a skarbiec katedralny - zrabowany.

 W 1783 roku wprowadzono sądownictwo i prawodawstwo austriackie. Starostwo przemyskie trafia na licytacji w ręce hr. Ignacego Cetnera z Krakowa - Przemyśl pozbawiony zostaje praw wolnego miasta. Po wielu prośbach, w 1789 roku, przywilejem cesarskim zostają one przywrócone, jednak urzędowym językiem magistratu jest niemiecki.
Miasto nawiedzane jest wieloma chorobami i klęskami żywiołowymi. Do tego dochodzą rozruchy oraz aspiracje niepodległościowe. W roku 1867 kraj otrzymuje Konstytucję, a w 1872 otwarta zostaje linia kolejowa z Przemyśla na Węgry. Przełom przychodzi w roku 1873, kiedy to Przemyśl zostaje twierdzą I klasy. Wzrasta liczba mieszkańców, ożywia się ruch budowlany, zabudowują się przedmieścia, a miasto przybiera nowoczesny wygląd.

                      Odmianę losów miasta najlepiej odzwierciedla wzrost liczby mieszkańców:
1808 rok - 7538 mieszkańców;
1850 rok - 9500 mieszkańców;
1860 rok - 10140 mieszkańców;
1870 rok - 15185 mieszkańców;
1880 rok - 20667 mieszkańców;
1890 rok - 35209 mieszkańców;
1900 rok - 46259 mieszkańców;
1910 rok - 54692 mieszkańców (47% wyznania rzymskokatolickiego, 22% wyznania greckokatolickiego oraz 30% Żydów).
                  W czasach autonomii galicyjskiej Przemyśl jest odwiedzany i wizytowany m.in. przez cesarza Franciszka Józefa I (5 IX 1886, 8 IX 1889, 8 IX 1893), arcyksięcia Rudolfa (2 VII 1887). Powstają liczne zakłady przemysłowe (np. młyn parowy Fraenklów - 1886 r.).
                  Powołana w 1871 roku Dyrekcja Budowy Twierdzy Przemyśl, miała za zadanie z przekazanych funduszy wyprowadzić rozpoczęte już w połowie XIX wieku prace umocnieniowe do fazy osiągnięcia zdolności bojowej przez Twierdzę typu pierścieniowego, nad którą to właśnie pracowali inżynierowie wojskowi. Do chwili wybuchu I Wojny Światowej, po różnych przestojach spowodowanych sytuacją polityczną, zmianach technicznych oraz cięciach finansowych, gotowe były: pierścień zewnętrzny fortów o obwodzie 45 km, obiekty wspierające i zaplecza oraz rdzeń (noyau) Twierdzy z pierścieniem wewnętrznym fortów
o średnicy przybliżonej 6 km. W roku 1914 po ogłoszeniu mobilizacji, celem postawienia Twierdzy w stan bojowy zaczęło się również oczyszczanie przedpola. W ten sposób spalono i zrównano z ziemią 27 okolicznych wsi (m.in.: Grochowce, Hermanowice, Rożubowice, Stanisławczyk, Popowice, Dziewięczyce, Pleszowice, Byków, część Bolestraszyc, Wyszatyce, Walawę, Małkowice, Duńkowiczki, Orzechowce, Ujkowice, Hnatkowice, Trójczyce, Batycze, Łętownię, Kuńkowce, Wapowce i inne). Wycinano i palono lasy i zadrzewienia mogące ograniczyć widoczność i obserwację z fortów. Ludność Przemyśla do 18 września 1914 roku w dużej części opuściła miasto. Twierdza zapięła się na stalowo - betonowy zamek i oczekiwała szturmu.
                  4 października rozpoczęła się nawała artyleryjska skierowana na forty, lecz jakość i kaliber dział nie dawały żadnej nadziei na odniesienie sukcesu. Wymiana ognia artyleryjskiego trwała 3 dni, a zdecydowaną przewagę miała artyleria forteczna, która błyskawicznie uciszała zlokalizowane punkty Rosjan. Wojskami oblegającymi Twierdzę dowodził bułgarski generał Dimitriew. Wojska skierowane do szturmu zostały krwawo odparte, pozostawiając po pierwszym oblężeniu 40 tys. zabitych żołnierzy.
                W dniu 10 października Przemyśl mógł odetchnąć aż do 12 listopada, bo do tego czasu armia rosyjska musiała się cofnąć przed przybyłymi w odsiecz wojskami pod dowództwem gen. Boroewicza. Od 12 listopada aż do 22 marca 1915 roku, trwało drugie oblężenie Twierdzy, mające na celu pozbawienie załogi żywności i amunicji. Zamiar ten powiódł się tylko częściowo, zawiodło natomiast morale wysokiej kadry oficerskiej pochodzącej z różnych stron Europy. Do wysadzenia i poddania Twierdzy przyczyniły się właśnie akty zdrady i sprzedaży planów, jak też zamiarów taktycznych komendantury Twierdzy. Widząc to wszystko i mając na uwadze o wiele groźniejszą perspektywę dostania się w ręce rosyjskie potężnego obiektu obronnego, feldmarszałek Kusmanek podejmuje decyzję o wysadzeniu wszystkich taktycznych obiektów w Twierdzy. Między 22 marca a 2 czerwca, Przemyśl znajdował się w rękach rosyjskich. Był w tym czasie grabiony, rabowany, a ludność nękana i znieważana. Odbicie Twierdzy następuje przy wsparciu artylerii niemieckiej oraz moździerzy największych kalibrów. Akcja ta trwa niecały tydzień. W ciągu tego czasu przeważająca ilość obiektów fortecznych zostaje dodatkowo zniszczona.

OBIEKTY FORTECZNE - STAN NA DZIEŃ DZISIEJSZY